| Hem | Valblogg |


Lite hårddraget kan man säga att dagens utspel av Fredrik Reinfeldt och Beatrice Ask innebär brottsbekämpning genom längre fängelsestraff.
Nu innehåller förvisso deras åtgärdspaket mot brottsligheten fler punkter men längre fängelsestraff är den mest framträdande.

Brottsligheten ökar ständigt

Att vi har en konstant ökad brottslighet i landet har BRÅ klart konstaterat när det gäller totala antalet brott. Att det finns avvikelser inom vissa brottstyper förändrar inte helheten.
Så avseende ökningen av antalet brott råder det i princip konsensus om bland samtliga partier.
Det som däremot avviker är hur brott skall bekämpas.
I moderaternas 10 punkter för effektivare brottsbekämpning ingår bland annat att mängdrabatten vid fler brott skall, om inte försvinna så i alla fall minskas.
En konsekvens av detta är att fler dömda kommer att sitta inne längre tid än nu.

Fängelsestraff skiljelinje mellan blocken

En stor skiljelinje mellan blocken är synen på fängelsestraff som metod vid brottsbekämpning. Otvivelaktigt så begår en person som sitter i fängelse och är brottsbenägen färre brott under sin fängelsevistelse än utanför.
Diskussion gäller då om längre fängelsestraff ger en avskräckande effekt för andra. Motståndarna, i huvudsak de rödgröna, menar att det inte finns någon forskning som visar att hårdare straff ger mindre brottslighet totalt.
Mot detta kan man säga att det finns heller ingen forskning som visar att kortare straff ger mindre brott.
Så där kan man säga att ingen av sidorna kan stödja sig mot forskning. Det som däremot gäller är att den som sitter inne begår färre brott.

Individens ansvar kontra samhällets

Synen på brott och straff kan enklast förklaras mellan synsättet på individens ansvar eller icke ansvar för brottsliga gärningar.
Där företrädare för Alliansen hävdar att individen har ansvar så menar de rödgröna att individens gärningar är en följd av samhället han/hon lever i.
Drar man ut detta synsätt så är de rödgröna i princip motståndare till straff då den enskilda individen begår brott som en konsekvens och sociala och ekonomiska omständigheter som ligger utanför individens kontroll. Och då med andra ord inte kan anses som ansvarig för sina gärningar. Och utan ansvar skall man heller inte straffas enligt det rödgröna synsättet.

För Alliansen däremot så har individen ansvar för sina gärningar och kan följaktligen straffas.


Kommentarer? Här på valblogg