| Hem | Valblogg |

Landstingsval är kort och gott benämningen på det val där du har möjlighet att vara med och utse ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige i det landsting som du tillhör. Med andra ord hålls dessa val på regional nivå. Landstingsvalet hålls vart fjärde år tillsammans med val till kommunfullmäktige och riksdagsval. Nästa landstingsval där du har möjlighet att vara med och påverka hålls alltså 19 september 2010.

Landstingsval hålls på samma sätt som ett riksdagsval vilket innebär att du går till en valurna och röstar på de som du tycker är lämpliga av de nominerade.

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige i Sverige är ett landstings högsta beslutande organ. Det består av ett antal landstingsfullmäktigeledamöter och kan variera i antal, beroende på antalet invånare som räknas till det aktuella landstinget. Om det aktuella landstinget har färre än 140 000 invånare består landstingsfullmäktige av 31 ledamöter och i de större landstingen, till exempel Stockholms läns landsting, Västra Götalands landsting och Region Skåne består de av 149 ledamöter.

Landstingsfullmäktige leds av ett så kallat presidium med en ordförande och en eller flera vice ordföranden. De utser ledamöten i landstingsstyrelsen och i andra nämnder och fullmäktigeberedningar. Landstingsfullmäktiges arbetsform regleras i kommunallagen.

En liten notis för de läsare som läst äldre texter. Landstingsfullmäktige hette tidigare endast landsting och det som numera kallas landsting heter landstingskommun. Därav kan det uppstå en smärre förvirring över dessa namn och beteckningar som bytts ut omvartannat.

Landstigens ansvarsområde

Landstinget är i Sverige den politiska organisation som tillhör varje län. Landstingets huvudsakliga uppgift är att styra och ansvara för hälso- och sjukvård. Andra uppgifter som ligger på landstingets axlar är att ha hand om kulturfrågor, lokaltrafik och regionplanering. Med andra ord har du ett gyllene tillfälle att vara med och påverka så att ditt landsting styrs på det sätt du vill.